Akty prawne

Akty prawne związane z funkcjonowaniem domów opieki:

Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Dz.U. 2008 nr 115 poz. 728

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Dz.U. 2008 nr 93 poz. 590

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

Dz.U. 2007 nr 48 poz. 320

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1871

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo

Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1837

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1276

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy

Dz.U. 2005 nr 43 poz. 418

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Dz.U. 2005 nr 6 poz. 45

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Dz.U. 2004 nr 114 poz. 1197

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie minimalnej ilości masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła

Dz.U. 2004 nr 67 poz. 617

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom

Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1399

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.

Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1293

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Dz.U. 2001 nr 81 poz. 886

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.

Dz.U. 2001 nr 72 poz. 748

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw.

Dz.U. 2000 nr 82 poz. 929

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Dz.U. 2000 nr 81 poz. 909

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Dz.U. 2000 nr 80 poz. 899

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dz.U. 2000 nr 15 poz. 191

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

Dz.U. 1999 nr 56 poz. 594

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo.

Dz.U. 1999 nr 47 poz. 468

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1246

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126

Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.

Dz.U. 1997 nr 110 poz. 716

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oraz dróg nie podlegających przejęciu przez gminy o statusie miasta.

Dz.U. 1997 nr 61 poz. 390

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 maja 1997 r. w sprawie poziomu obowiązujących świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej.

Dz.U. 1997 nr 44 poz. 278

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zwalniania z tych opłat, trybu i sposobu ich pobierania oraz ustalania kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej.

Dz.U. 1997 nr 44 poz. 277

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

M.P. 1995 nr 31 poz. 366

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Dz.U. 1994 nr 73 poz. 324

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1994 nr 41 poz. 156

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Dz.U. 1993 nr 97 poz. 441

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.

Dz.U. 1993 nr 88 poz. 410

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

M.P. 1993 nr 54 poz. 504

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 października 1993 r. w sprawie wykazu domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych nie podlegających przekazaniu niektórym gminom o statusie miasta.

Dz.U. 1993 nr 13 poz. 63

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Dz.U. 1933 nr 73 poz. 540

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 września 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie przymusowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymusowej w m. st. Warszawie.

Dz.U. 1929 nr 41 poz. 350

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Spraw Wewnętrznych o organizacji przytułków, domów pracy dobrowolnej i przymusowej.